Kategóriák mutatása

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A HECHT HUNGARY Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlapon regisztrálók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A HECHT HUNGARY Kft. elkötelezi magát a regisztrálók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a HECHT HUNGARY Kft. által üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

A HECHT HUNGARY Kft.  a regisztrálók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A HECHT HUNGARY Kft.  fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: webshop@hecht.hu

Aki a HECHT HUNGARY Kft. webáruházában regisztrálja magát, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat megismeréséről és elfogadásáról nyilatkozni köteles.

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapon regisztrálók által megadott adatokat a HECHT HUNGARY Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. A HECHT HUNGARY Kft. a honlapon regisztrálók adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő futárszolgálatot, amely az HECHT HUNGARY Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés célja: webáruházban regisztráló személyek azonosítása, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: név, állandó lakhely, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a teljesítés évének utolsó napjától számított 5 év, a számviteli bizonylatok vonatkozásában 8 év.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: HECHT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 323/B.

Képviselő: Rudolf Runstuk (ügyvezető), Horváth István (cégvezető)

Cégjegyzékszám: 01-09-274614

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 25428609-2-43

Telefon: +36-1-445-4926

Fax: +36-1-700-2185

E-mail: webshop@hecht.hu

 

Az adatfeldolgozó neve, címe

Név: DomainTank Informatikai Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kadosa Pál utca 3. I. em. 4.

Cégjegyzékszám: 13-09-153036

 

Adattovábbítással érintett cég neve, címe

Név: Magyar Posta Zrt. (MPL Futárszolgálat)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

 

A személyes adatok tárolásának módja

A HECHT HUNGARY Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, szervere a székhelyén, az adatfeldolgozó szervere pedig a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatt találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére a HECHT HUNGARY Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A HECHT HUNGARY Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő HECHT HUNGARY Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A HECHT HUNGARY Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a HECHT HUNGARY Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A HECHT HUNGARY Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu