Kategóriák mutatása

HECHT HUNGARY Kft. Visszaélés-bejelentési szabályzata

1. BEVEZETÉS

1.1. A visszaélések bejelentése a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekre vagy mulasztásokra, illetve egyéb visszaélésekre vonatkozó információk bejelentését jelenti.

1.2. A Társaság jelen szabályzat kiadásával és alkalmazásával tesz eleget a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben meghatározott kötelezettségeinek.

2. CÉLKITŰZÉS

2.1. A jelen Szabályzat rendezi a bejelentés valamennyi szabályát, a bejelentés-védelmi rendszer működését, biztosítja a bejelentő védelmét és a bármely hátrányos megkülönböztetés nélküli eljárást.

2.2. A Szabályzat célja, hogy lehetővé tegye valamennyi érintett részére a valós visszaélések jogszerű bejelentését és azok kivizsgálását, valamint lehetőséget biztosítson a Társaság által foglalkoztatott, illetve a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló személyek számára, hogy az esetleges visszaélésekkel kapcsolatos aggályaikat felvessék, és e körben visszajelzést kapjanak a megtett intézkedésekről. A Szabályzat deklarált célja, hogy biztosítsa a bejelentő védelmét a jogszerűen tett bejelentések során.

3. MEGHATÁROZÁSOK

3.1. A jelen Szabályzatban használt alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

    • bejelentésben érintett személy”: Olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés keretében a visszaélést tulajdonítják, vagy akit, vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak.
    • bejelentő”: Olyan foglalkoztatott vagy szerződéses partner vagy a Szabályzat 5.1 pontjában felsorolt további személy, aki jóhiszeműen jelent valamilyen visszaélést a Társaság felé.

    • Bizottság”: jelenti a visszaélés-bejelentő bizottságot a jelen Szabályzat 6.7 pontja alapján.

    • foglalkoztatott”: A Társaság állandó vagy ideiglenes alkalmazásában álló természetes személy, ideértve a munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket, a kölcsönzött munkaerőt és a gyakornokokat, aki a Társaság részére, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

    • hátrányos intézkedés”: A bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések; b) a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása; c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása; d) a képzés megtagadása; e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia; f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása; g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés; h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód; i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják; j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése; k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is; l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet; m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása; n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása; és o) az engedély visszavonása.

    • jogszerűen tett bejelentés”: A bejelentés jogszerűen megtettnek minősül, ha a) a bejelentő a bejelentését a Szabályzatban meghatározott visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg; és b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a jelen Szabályzat 5.1. c) és h) pontjai szerinti eseteket is – szerezte; és c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

    • jóhiszeműség”: A bejelentés jóhiszeműnek minősül, ha a bejelentés tisztességes szándékkal történik, nem pedig azzal a céllal, hogy egy személynek vagy szervezetnek kárt okozzon.

    • Szabályzat”: a jelen Visszaélés-bejelentési szabályzat.

    • szerződéses partner”: A Társasággal szerződéses kapcsolatban álló személy.

    • Társaság”: a Hecht Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-274614; adószám: 25428609-2-43; székhely: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 323/B.).

    • visszaélés”: Nem kizárólagosan jelenti a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményeket vagy mulasztásokat, illetve egyéb visszaéléseket.

    • visszaélés-bejelentési bizottság”: A Társaságnál a bejelentések kivizsgálására létrehozott három (3) tagú bizottság.

    • visszaélés-bejelentési tisztviselő”: A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére a Társaságnál erre a célra kijelölt, pártatlan személy.

 

4. ALAPVETŐ SZABÁLYOK

4.1. A visszaélést vagy annak gyanúját be kell jelenteni a visszaélés-bejelentési tisztviselőnek.

4.2. A Társaság által foglalkoztatott személyek, valamint a Szabályzat 5.1 pontjában felsorolt további személyek szabadon fordulhatnak a visszaélés-bejelentési tisztviselőhöz bármely olyan helyzetben, amikor nem biztosak benne, hogy fennállhat-e visszaélés gyanúja.

4.3. A Társaság szigorúan tiltja a bejelentőkkel szembeni megtorlást.

4.4. A Társaság a bejelentéseket bizalmasan kezeli, a bejelentő személyét nem fedi fel, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabály írja elő a személyes adatok felfedését, vagy amennyiben a bejelentő kifejezetten hozzájárul ahhoz.

4.5. A Társaság a visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során eljárására irányadónak tekinti, és körültekintően alkalmazza a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseit.

5. BEJELENTÉS

5.1. Bármely visszaélésről bejelentést az alábbi személyek tehetnek:

a, a Társaság által foglalkoztatott;

b, az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya 3 éven belül megszűnt;

c, a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;

d, a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég;

e, a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;

f, a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

g, a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

h, a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött; és

i, az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

5.2. A visszaélés bejelentése történhet írásban vagy szóban. A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszere az alábbi elemekből áll, melyeken a visszaélés bejelentése megtehető:

a, e-mail üzenet a visszaélés-bejelentési tisztviselőnek címezve: visszaeles.bejelentes@hecht.hu ;

b, postai levél a Társaság székhelyére, a visszaélés-bejelentési tisztviselőnek címezve, „személyes felbontású levél” megjelöléssel;

c, a visszaélés-bejelentési tisztviselő személyes megkeresése.

5.3. A Társaság által kijelölt visszaélés-bejelentési tisztviselő: Péter-Szabó Szandra. A visszaélés-bejelentési tisztviselő kijelölése és megbízatása 2023. október 16. napjától határozatlan időtartamra szól. A visszaélés-bejelentési tisztviselő visszahívásáról, és új visszaélés-bejelentési tisztviselő kijelöléséről a Társaság önálló cégjegyzési joggal bíró törvényes képviselője határoz.

5.4. A visszaélés-bejelentési tisztviselő az e-mail üzenet és postai levél útján tett írásbeli bejelentést visszakereshető formában menti és tárolja. A visszaélés-bejelentési tisztviselő személyes megkeresése útján tett szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A visszaélés-bejelentési tisztviselő személyes megkeresése útján tett szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet kell készíteni.

5.5. Írásban (e-mail üzenet, postai levél) tett bejelentés esetén a visszaélés-bejelentési tisztviselő az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára kivéve azt az esetet, amikor a bejelentő anonim. A visszaélés-bejelentési tisztviselő személyes megkeresése útján tett szóbeli bejelentés esetén a visszaélés-bejelentési tisztviselő a bejelentés megtételéről szóló visszaigazolást a bejelentés napján kiállítja és átadja a bejelentőnek. A visszaélés-bejelentési tisztviselő a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a visszaélés-bejelentési eljárás eljárási és adatkezelési szabályairól.

5.6. A bejelentés megtehető névvel vagy anonim módon. Ha a jelentéstevő jogi személy, a bejelentés megtételekor köteles megadni törvényes képviselőjének nevét. Anonim bejelentés esetén is elő kell adni azon körülményeket, amelyből valószínűsíthető, hogy a bejelentő megfelel az 5.1 pontban foglalt minősítésnek.

5.7. A bejelentéskor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jogszerűen és jóhiszeműen teszi, valamint arról, hogy alapos okból feltételezi a bejelentett körülmények fennállását. A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszeműen tett bejelentések következményeire, valamint a bejelentés kivizsgálására irányuló eljárás szabályaira, valamint arra a tényre is, hogy személyazonosságát a vizsgálat minden szakaszában bizalmas információként kezelik. A névtelen bejelentőt továbbá tájékoztatni kell arról is, hogy a névtelenül vagy azonosíthatatlan módon tett bejelentések kivizsgálására nem minden esetben kerül sor.

5.8. A rosszhiszeműen tett bejelentések továbbításra kerülhetnek az érintett személy és az illetékes hatóságok felé, amelynek polgári és/vagy büntetőjogi (pl. hamis vád) következményei lehetnek.

6. VIZSGÁLAT, JELENTÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL

6.1. A Társaság köteles a kapott bejelentések szerinti állításokat a körülményekhez által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni. A bejelentés kivizsgálásának teljes határideje a bejelentés beérkezésétől számított harminc (30) nap. A bejelentés kivizsgálásának határideje különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, további legfeljebb kettő (2) hónappal meghosszabbítható. A kivizsgálás határidejének meghosszabbítása esetén a bejelentőt tájékoztatni kell a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól.

6.2. A bejelentést első körben a visszaélés-bejelentési tisztviselő vizsgálja ki, mérlegelve, hogy a bejelentés – tartalma szerint – visszaélés bejelentését tartalmazza-e, valamint, hogy a bejelentés jogszerűen megtett bejelentésnek minősül-e. A bejelentés kivizsgálása során a visszaélés-bejelentési tisztviselő tart kapcsolatot a bejelentővel. Amennyiben a bejelentésben szereplő információk alapján a bejelentés nem értékelhető teljes körűen, úgy a visszaélés-bejelentési tisztviselő további adatokat kérhet a bejelentőtől, és a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

6.3. A Társaság a bejelentés kivizsgálását mellőzi, ha

a, a bejelentést azonosíthatatlan – azaz az anonim bejelentőnek sem minősített - bejelentő tette meg;

b, a bejelentést nem erre jogosult személy tette meg;

c, a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés; illetve

d, a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6.4. A visszaélés-bejelentési tisztviselő a bejelentést teljes körűen kivizsgálja, és annak során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát. A bejelentés kivizsgálása körében a visszaélés-bejelentési tisztviselő személyesen meghallgatja a bejelentőt, és nyilatkozatát jegyzőkönyvben rögzíti. A visszaélés-bejelentési tisztviselő a kivizsgálás lefolytatását követően jegyzőkönyvet készít, amely jegyzőkönyv tartalmazza: (i) a bejelentés megtörténtének rögzítését és a bejelentés körülményeinek leírását, (ii) a bejelentés tartalmát, azaz a bejelentett, állítólagos visszaélés leírását és annak a bejelentő által megadott indokait, (iii) a megállapított tényeket, (iv) a visszaélés-bejelentési tisztviselő által tett megállapításokat, az általa észlelt hiányokat, (v) a további kivizsgálás szükségességét és annak okát (amennyiben ilyen további kivizsgálás szükséges).

6.5. Amennyiben a visszaélés-bejelentési tisztviselő vizsgálata alapján megállapítható, hogy a bejelentés nyilvánvalóan és egyértelműen nem megalapozott, vagy nem igényel további intézkedést, úgy a visszaélés-bejelentési tisztviselő lezárja a vizsgálatot, ezt rögzíti a jegyzőkönyvében, és erről, valamint a vizsgálat lezárásának indokairól írásban tájékoztatja a bejelentőt.

6.6. Ha a bejelentés kivizsgálásra alaposnak tekinthető a visszaélés-bejelentési tisztviselő létrehozza a Bizottságot és erről tájékoztatja a Társaság törvényes képviselőjét. Ha további szakmai vizsgálat, tanúk meghallgatása vagy okiratok beszerzése szükséges, a visszaélés-bejelentési tisztviselő a bejelentés körében felvett jegyzőkönyvet, valamint a bejelentés során keletkezett valamennyi iratot és egyéb információt átadja a Bizottságnak, és erről írásban tájékoztatja a bejelentőt.

6.7. A Társaságnál létrehozott visszaélés-bejelentés bizottság három (3) fő tagból áll. A Bizottság bármely tagjának kijelöléséről a Társaság önálló cégjegyzési joggal bíró törvényes képviselője határoz.

6.8. Az ügy valamennyi iratának kézhezvételét követően a bejelentést ezt követően a Bizottság teljes körűen kivizsgálja, és az ügyben jelentést készít. Vizsgálata során a Bizottság – a bejelentés tárgya által indokolt mértékben és körben – tanúkat hallgat meg, további okiratokat szerez be, valamint a bejelentőt és a bejelentésben érintett személy(eke)t további személyes nyilatkozattételre hívja fel. A tanú(k), a bejelentő és a bejelentésben érintett személy(ek) meghallgatása során a Bizottság legalább kettő (2) tagja köteles jelen lenni. A meghallgatások során a Bizottság köteles a meghallgatott személy személyazonosságát tisztázni és ellenőrizni. A meghallgatások elektronikus hírközlő hálózat útján is lefolytathatók, amennyiben az azon résztvevő személyek személyazonossága egyértelműen ellenőrizhető. A Bizottság a lefolytatott eljárásról jegyzőkönyvet készít. A Bizottság a kivizsgálás lefolytatását követően jelentést készít, amely tartalmazza: (i) a bejelentés leírását, (ii) a visszaélés-bejelentési tisztviselő eljárásának leírását és az általa felvett jegyzőkönyv tartalmának ismertetését, (iii) a visszaélés-bejelentési bizottság által megállapított tényeket, (iv) a visszaélés-bejelentési bizottság által tett megállapításokat, (v) a Bizottság további intézkedésre tett javaslatát és annak indokait.

6.9. A Bizottság eljárása során biztosítja, hogy a meghallgatott tanúk által előadott tényeket kizárólag a Bizottság tagjai ismerhetik meg. Az elmondott tényállás és a tanúk összekötése kizárólag jogvita esetén köthető össze, bírósági eljárásban. A Bizottság által készített jelentésben a tanúk neveit számokkal kell helyettesíteni. A számokat a nevekkel a Bizottság által készített nyilvántartás köti össze, amely nyilvántartást kizárólag a Bizottság tagjai láthatják. A nyilvántartás kizárólag bírósági vagy nyomozóhatósági vagy jogszabályban meg- és felhatalmazott szervnek adhatók ki.

6.10. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ezen előírás arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

6.11. Ha a bejelentésben érintett személy munkaviszonyával összefüggésben elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek vizsgálata miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra a Társaság – a munkáltatói jogkör gyakorlója útján – mentesítheti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. A munkavégzés alóli mentesítés ideje alatt a munkavállalót távolléti díj illeti meg.

6.12. A visszaélés-bejelentési bizottság a vizsgálat eredménye alapján elkészíti jelentését és ajánlását. A visszaélés-bejelentési bizottság jelentését a Társaság törvényes képviselőinek adja át, akik meghozzák a végleges döntést az ügyről, és meghozzák mindazokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak és szükségesek a bejelentett visszaélés orvoslására.

6.13. A bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a visszaélés-bejelentési tisztviselő írásban értesíti a bejelentőt.

6.14. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése szükséges, úgy a Társaság feljelentést tesz.

6.15. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem minősül bűncselekménynek, viszont sérti a Társaság által meghatározott, munkaviszonyra vonatkozó magatartási szabályokat, úgy a Társaság fegyelmi intézkedést is alkalmazhat a munkavállalóval szemben.

6.16. Amennyiben egyértelművé vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, döntő jelentőségű hamis információt közölt, és (i) a körülmények azt sugallják, hogy bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére kerülhetett sor, vagy (ii) megalapozottan feltételezhető, hogy jogtalanul kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott egy másik személynek, ebben az esetben a bejelentő személyes adatait át kell adni annak a hatóságnak vagy személynek, aki a vonatkozó eljárás kezdeményezésére és lefolytatására jogosult. Amennyiben egy munkavállalótól származik rosszhiszemű bejelentés, a bejelentést tevő munkavállaló fegyelmi eljárás alá vonható (mely az elbocsátását is eredményezheti).

7. BEJELENTŐK VÉDELME

7.1. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és amelyet a bejelentéssel összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Minden, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozott hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

8. ADATKEZELÉS

8.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során a Társaság a) a bejelentőnek, b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli.

8.2. A Társaság biztosítja, hogy természetes személyre vonatkozó bejelentés esetén, a bejelentésben érintett természetes személy tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során nem teszi megismerhetővé ezen személy számára a bejelentő személyes adatait.

8.3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a visszaélés-bejelentési jogszabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén, és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

8.4. A Társaság biztosítja, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakítja ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. Ezen előírás arra a személyre is alkalmazandó, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

 

9. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

9.1. A jelen Szabályzat 2023. október 16. napján lép hatályba.

   • A Társaság a Szabályzatot honlapján (www.hecht.hu) is közzéteszi.